• INFO@STICHTINGFIO.NL

Hoofdlijnennotitie: Federatie van Islamitische Organisaties (FIO)

namens
“DE AANGESLOTEN GEZAMENLIJKE SOENNITISCHE MOSLIMORGANISATIES IN DEN HAAG”

Aanleiding

Sinds de terroristische aanslagen in New York op 11 september 2001 is de
wereld veranderd en gepolariseerd. Niet alleen op mondiaal niveau staan partijen recht tegenover elkaar, maar ook op lokaal niveau. In Den Haag, een internationale stad met ruim 140 nationaliteiten en etniciteiten, hebben de toegenomen spanningen en gebeurtenissen invloed op de samenleving. Er is sprake van toegenomen islamofobie, discriminatie en onverdraagzaamheid. Met elkaar samenleven heeft plaats gemaakt voor langs elkaar leven.

Waar Europa, Nederland en Den Haag aan het begin van de vluchtelingencrisis ruimhartig en barmhartig deze mensen ontving, is de sfeer bij een deel van de bevolking omgeslagen in weerzin, angst en verzet. Autochtone Nederlanders voelen zich niet meer thuis in eigen land en stad: men is bang dat de eigen cultuur en waarden door de ander worden bedreigd. Populistische partijen overal in Europa, ook in Den Haag, spelen handig in op deze omslag door te ageren tegen massa-immigratie, islamisering en mogelijke bedreiging voor onze liberale westerse samenleving. Aan de andere kant voelen Nederlanders met een islamitische achtergrond zich, door het opkomend populisme, op hun beurt steeds minder thuis en veilig. Een vicieuze cirkel dreigt.

Naast het vluchtelingenvraagstuk hebben fenomenen als (terugkerende)
Syriëgangers en geradicaliseerde jongeren een grote impact op de Haagse samenleving. De angst voor terreuraanslagen in Nederland is niet ongegrond. Dit bewijzen ‘Parijs’, ‘Brussel’, ‘Istanbul’, maar ook recentelijk de brandstichting in een moskee in Heemskerk (7 april 2017) en de aanslag in een moskee in Montréal (29 januari 2017).

De gemeente Den Haag, het Openbaar Ministerie en de politie onderhouden al vele jaren goede contacten met vertegenwoordigers van de Haagse moslimgemeenschap. Wat echter opvalt is dat deze contacten met name ingestoken worden vanuit crisis- en incidentmanagement. Van een regulier overlegstructuur is nog geen sprake, terwijl bij alle partijen de behoefte hiervoor aanwezig is. Een goede samenwerking en afstemming tussen o.a. de Driehoek en de moslimgemeenschap is cruciaal. Niet alleen op basis van incidentmanagement, maar ook op strategisch en multilateraal niveau. Een strategisch netwerk kan zowel aan de behoefte van de bevoegde autoriteiten voldoen als het behartigen van de belangen van de achterban.

Netwerk

Dit netwerk dient als een volwaardig partner richting de bevoegde autoriteiten en andere maatschappelijke organisaties op te treden. Door het bundelen van krachten en anders te gaan opereren kunnen de aangesloten soennitische organisaties gezamenlijk het verschil maken als een gezamenlijk lichaam, de FIO (Federatie van Islamitische Organisaties).

Naast een representatief soennitisch moslimorgaan te zijn zal het netwerk anders en vernieuwend te werk gaan. Als belangenbehartiger zal het zich actief bezig houden met (het beïnvloeden van) de publieke opinie door het fungeren als een gesprekspartner voor de bevoegde autoriteiten, een actief mediabeleid te voeren, optreden bij openbare gelegenheden, het monitoren van het welzijn van Haagse moslims (o.a. islamofobie) en betrokken zijn bij beleidsontwikkeling en uitvoering en doorgroeien naar een kennis- en expertisecentrum.

Het netwerk gaat actief de onderlinge samenwerking tussen de verschillende soennitische moslimorganisaties versterken door kennis en ervaring met elkaar te delen. Tevens wil het netwerk een vraagbaak zijn voor moslimorganisaties die behoefte hebben aan ondersteuning in hun dagelijkse praktijk op sociaal maatschappelijk terrein.

Missie en visie FIO

Missie
Het bewerkstelligen van een (Haagse) samenleving waarin moslims als volwaardige burgers kunnen participeren en zich ontplooien door hun belangen op sociaal-maatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau te behartigen.

Visie

 1. Veilige samenleving: FIO werkt toe aan een veilige samenleving zonder extremisme en islamofobie.
 2. Eenheid: FIO draagt bij aan meer eenheid onder de islamitische organisaties door de onderlinge samenwerking, met behoud van de eigen autonomie, te bevorderen.
 3. Inclusieve samenleving: FIO zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien en zichzelf te kunnen zijn.
 4. Vernieuwing: FIO vernieuwt zich continue om aan de behoefte van de (Haagse) samenleving te blijven voldoen.

Doelstellingen FIO

Met het oprichten van FIO wordt het volgende beoogd:

 1. Het behartigen van belangen van de achterban in Den Haag.
 2. Namens de achterban in Den Haag fungeren als een aanspreekpunt en gesprekspartner voor de bevoegde autoriteiten.
 3. De Haagse soennitische moslimgemeenschap in al haar verscheidenheid bij elkaar te brengen en de onderlinge samenwerking te versterken. Eenheid in verscheidenheid is wat FIO nastreeft.

Gewenst resultaat

Het gewenste resultaat is een professionele en onafhankelijke nonprofit
organisatie die zichtbaar en onzichtbaar de belangen behartigt van moslims in Den Haag. Daarnaast draagt FIO bij aan de verbinding binnen en buiten de (moslim)gemeenschap.

Betrokkenen/deelnemers

Alle soennitische moslimorganisaties in Den Haag, die zich inzetten voor het welzijn van de moslimgemeenschap en de doelstellingen van FIO onderschrijven,
kunnen zich aansluiten. Het betreft:

 1. Moskeeën en islamitische gebedshuizen
 2. Andersoortige islamitische organisaties
 3. individuen die bewezen een bijdrage leveren/hebben geleverd aan de moslimgemeenschap en brugfunctie hebben vervuld tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

De keuze van het FIO om zich alleen te richten op soennitische moslimorganisaties ligt in het feit dat meer dan 80% van de moslims in Den Haag soennitisch is. Deze gedeelde stroming zal de samenwerking binnen de het FIO ten goede komen.

Het is niet haalbaar om alle moslimorganisaties binnen boord te krijgen. Het is goed dat andere stromingen, binnen en buiten de islam, eigen samenwerkingsverbanden opzetten en de belangen van hun achterban behartigen.

Keuze rechtspersoonlijkheid

FIO zal in de vorm van een stichting worden opgericht. De onderbouwing voor deze rechtsvorm is o.a. dat de stichting zelfstandig drager is van rechten en verplichtingen, de invloed van buitenaf beperkt blijft, minder gevoelig is voor tussentijdse aanpassingen en veranderingen. Om toe te werken aan een democratisch bestuur zal er in de statuten specifieke bepalingen worden opgenomen. Te denken valt aan het koppelen van zittingstermijnen voor het dagelijks bestuur of het tegen gaan van machtsmisbruik. Hiermee blijft FIO democratisch, open en transparant. Dit draagt weer bij aan het draagvlak onder de moslimachterban en bij de bevoegde overheden.

Financiën

FIO gaat voor eigen kracht en wil bovenal onafhankelijk zijn. Om dit te bewerkstelligen zullen de aangesloten moslimorganisaties een financiële bijdrage leveren ten behoeve van de bedrijfsvoering. Overigens zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van faciliteiten die de deelnemende moslimorganisaties zelf in huis hebben. Voorts zal er naar andere financieringsmogelijkheden worden gekeken, waaronder het collecteren onder de moslims tijdens de vrijdagpreken.

Het is niet uitgesloten dat FIO (project)subsidie aanvraagt voor projecten die de doelstellingen ondersteunen. Uitgangspunt blijft echter wel dat FIO onafhankelijk is en geen beïnvloeding van buitenaf accepteert.

 

Bestuurssamenstelling: Federatie van Islamitische Organisaties (FIO)

 

Namen van de bestuurders

 

1. Maddoe, D.A.Datum in functie: 26-03-2018 (datum registratie: 26-03-2018)

Titel: Voorzitter, Bevoegdheid:gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) conform statuten).

2. Akbas C. Datum in functie 03-05-2021 , Titel: Penningmeester (juni 2021), Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), conform statuten).

3. Mouttahid, El H., Datum in functie 26-03-2018 (datum registratie: 26-03-2018) Titel:Secretaris, Bevoegdheid:gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), conform statuten).

4. Taheri, A.,Datum in functie 26-03-2018 (datum registratie: 26-03-2018) Titel: Bestuurslid, Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), conform statuten).

5. Ikan, N., Datum in functie 26-03-2018 ,Titel: Bestuurslid, Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), conform statuten)

6. Alkilic, G., Datum in functie 26-03-2018 ,Titel: Bestuurslid, Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), conform statuten)

7. Mohamed, N., Datum in functie 26-03-2018 ,Titel Bestuurslid, Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), conform statuten).

8. Ghani, Y., Datum in functie 03-05-2021 ,Titel Bestuurslid, Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), conform statuten).

9. Bouyahyaoui, A., Datum in functie 03-05-2021 ,Titel Bestuurslid, Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), conform statuten).

 

Vrijwilligersregeling stichting Federatie van Islamitische Organisaties (FIO) als ANBI instelling

Inleiding

Bij stichting Federatie Islamitische Organisaties (FIO) Den Haag is niemand in loondienst. Bestuursleden en alle vrijwilligers krijgen geen vergoeding.Alle werkzaamheden en activiteiten worden door vrijwilligers verricht, die zich kosteloos inzetten voor de organisatie en Haagse samenleving. De vrijwilligers komen wel in aanmerking voor een vergoeding voor de onkosten, zoals het reizen met eigen vervoer, reiskosten met OV, telefoonkosten, koffie- en lunchkosten en gebruik van print- en papier thuis.
Vrijwilligers die recht hebben op een vrijwilligersvergoeding in de kosten die ze maken, maar die ervoor kiezen om af te zien van deze vrijwilligersvergoeding of terug te schenken aan de stichting, kunnen namelijk het bedrag alsnog als gewone gift aftrekken.

Stichting Federatie Islamitische Organisaties (FIO) Den Haag heeft hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • de stichting is aangewezen als ANBI;
 • de stichting geeft een verklaring af of stelt een vrijwilligerscontract op waarin staat en dat de belastingplichtige zich heeft ingezet als vrijwilliger;
 • de financiële situatie van de ANBI is zodanig dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen;
 • de stichting heeft onderstaande regeling getroffen waardoor de vrijwilligers in aanmerking komen voor een vergoeding;

Regeling

 • Alle vrijwilligers zetten zich kosteloos in voor alle in- en externe activiteiten van stichting Federatie Islamitische Organisaties (FIO) Den Haag;
 • Mocht het voorkomen dat de vrijwilligers kosten maken, kunnen zij dit aan de hand van het declaratieformulier (zie bijlage) declareren;
 • Mocht de vrijwilliger in kwestie afstand willen doen van zijn/haar vergoeding of het bedrag terug willen schenken aan de stichting, dient hij/zij dit schriftelijk aan te geven.

Voorbeelden van kosten zijn:

 • reiskosten met OV,
 • ook brandstofkosten in het geval van het gebruik van eigen auto, telefoonkosten,
 • koffie- en lunchkosten,
 • gebruik van print- en papier